Endiste Väike-ja  Suure-Rõude  mõisade territooriumitel paiknevate külade
 (Rõude, Männiku, Tammiku, Kabeli, Soootsa,  Allikotsa )    
       Arendamise tegevuskava.2005-2015

Rõude küla seltsi arengukava.
Eesmärk:
* tegevuskava koostamisel on korrastada külakogukond ühtseks tervikuks, parandada küla sisekliimat ja välisilmet .Tuua Rõude külad edaspidi kasutades lühend Rõude nähtavaks .
*Aidata külal pidevate muutustega edukalt hakkama saada ning tagada küla pikaajaline tasakaalustatud areng.
 Tegevuskava  on aluseks:
*Investeeringute kavandamisele ning nende jaoks rahaliste ja muude vahendite taotlemisele    sõltumata nende allikatest.
Missioon:
*Ühiselt tegutseda küla väljakujunemisel ja tagada majanduslikult ja looduslikult kvaliteetset keskkonda.
Prioriteedid:
1.Arenenud infrastruktuuriga töö, elu ja puhkekeskkond.
2.Mitmekülgsed vabaaja veetmise võimalused.
3.Aidata kaasa valla arengukava poolt planeeritud turismi arendamisele.
                                        Strateegilised eesmärgid.
                     Arenenud infrastruktuuriga töö, elu ja puhkekeskkond
*Rõude, Männiku, Tammiku,  Kabeli, Soootsa ja  Allikotsa külades on osaliselt väljaehitatud infrastruktuur. Sidevõimalused on kättesaadavad. Teedevõrk on välja arendatud.
*Halvas olukorras on haljastus ja prügikäitlemise süsteem.
*Samuti puuduvad väljaarenenud kooskäimise kohad ning puhkerajatised.
                                   Vabaaja veetmise võimalused:
*Vabaaja veetmiseks on vajalik rajada mängu ja kultuuriliste ürituste tarbeks kooskäimise plats ning pallimängu väljakud.
    Turismiarendus:     Strateegilised eesmärgid valdkondade kaupa
             Looduskeskkond:                    Eesmärgid ja lahendusvariandid:
*Kulupõlengute vähendamine ning õnnetuste korral tagajärgede likvideerimine
*Järelvalves teha koostööd naaberkülade ja –valdadega.
*Tihe koostöö keskkonnainstitutsioonidega.
*Säästliku arengu ja loodussõbraliku mõtteviisi propageerimine.
                      Teed ja side:                    Eesmärgid ja lahendusvariandid:
*Paigaldada vajalikud liiklusmärgid (sh. küla algus –lõpp, teeviidad puhkekohtadesse)
*Hea telefoniside kvaliteet.
*luua võimalus eramutesse interneti püsiühenduse paigaldamiseks.
*kaaluda võimalus avaliku internetipunkti loomiseks, tehnika soetamiseks.
*aidata kaasa valla ja erateede teede heakorra loomisele
                 Jäätmekäitlus ja heakord:  Eesmärgid ja lahendusvariandid:
*esteetiliselt kaunis elukeskkond
*Määrata kinnistute puhastusalad ning ala omanike kohustused.
*Teostada prügi koristamist küla territooriumilt üleriigiliste ,maakondlike ja kohalike projektide käigus( „Tee puhtaks“, kohalikud heakorratalgud jne.)
*korraldada laupäevakuid koduümbruse koristamiseks.
*Vaadata üle krundid (sh. söötis põllud), milledel on küll omanik, kuid mille eest ei hoolitseta, ning rakendada vallavalitsuse võimuses olevaid meetmeid, et omanik krundi heakorra eest vastutaks.
*Korraldada hooajati ehitus –ja suuremate olmejäätmete kogumise ning äravedu.
*Inimeste teavitamine prügi sorteerimise võimalustest ning ohtlike jäätmete kogumisest vallas.
*Jätkuvalt heakorrakonkursside korraldamine.
              Sotsiaalhooldus  ja tervishoid:   Eesmärgid ja lahendusvariandid:
*Inimesed elavad pikaealiseks olles seejuures võimalikult kaua ühiskondlikult aktiivsed.
*Perearstide kaudu tagada heal tasemel arstiabi kättesaadavus.
*Sportimisvõimaluste tutvustamine rahva seas, tervisespordi arendamine.
*Pensionäride tegevuse mitmekesistamine  (nt. päevakeskus)
*Iga inimene on võimeline endaga toime tulema.
*Töötutele töö tegemise võimaluse pakkumine.
*Inimeste teavitamine esmaste teenuste saamise võimalusest.
*pensionäridele, noortele tööealistele, lastele võimalda  aktiivne osavõtt küla arenguks luua kooskäimise kohad ja võimaldada aktiivne huvialane tegevus.
                 Kultuur ,sport ja vaba aeg.      Eesmärgid ja lahendusvariandid:
*Rajada pallimängu väljak
*muretseda spordiinventari
*traditsiooniliste ürituste jätkuv toetamine.
*Järjepideva sporditegevuse toetamine.
*Omaalgatusliku tegevuse toetamine.
*Ajalooliste ja kultuuripärandiga seotud inimeste, paikade ning sündmuste tähtsustamine, pärandkultuuri kogumine ja säilitamine Rõude muuseumis.
*Laste vabaaja veetmise võimaluste laiendamine, spordisaali korrastamine.
*Teha tihedamat koostööd Martna spordiklubiga .
*Valda tutvustavaid üritusi reklaamida eri infokanalite kaudu.
*Luua Rõude külamajast multifunksionaalne vaba aja veetmise  keskus piirkonnas.
                   Turism ja puhkemajandus.     Eesmärgid ja lahendusvariandid
*Üksteist täiendav omanäoline turismivõrgustik.
*Kaasata kooliõpilasi teenuste pakkumisel .
*Arengukavad olulisemate turismiga seotuid objektidele.
*koostöö kodumajutust pakkuvate perede vahel.
*luua kodumajutust pakkuvate perede ühine andmebaas.
*Aktiivse puhkuse paigad.
*Lõkke ja telkimisplatside planeerimine ja väljaehitamine.
Tegevuskava  eesmärgiks on Rõude  külade sotsiaalse, kultuurilise ja töökeskkonnalaste tingimuste parandamine .
Luua külla hea, sõbralik õhkkond, kus  külaelanik tahaks elada.
Aidata kaasa töötingimiste parandamisega töökohtade loomisele.
Tegevuskava käigus muuta taunivaks alkoholi kuritarvitamine Rõude külades. Parandada võimalusi inimestel enese väärtustamiseks, luua rohkem võimalusi ühistegevuseks.

Tegevuskava arutatud ja heaks kiidetud
Rõude  küla  seltsingu  esimesel  koosolekul 2005  märts 11 kuupäeval
Seltsingu juhatus    Inda Mölder   Alar Klaassen 

Ants Maripuu                                                           

redigeeritud 2009


alates  23.12. 2011  Rõude küla seltsi juhatus 

Ants Maripuu, Inda Mölder, Marika Ütsik, Eve Männi, Tiiu Arumäe.